KLAUZULA INFORMACYJNA ZDALNE NAUCZANIE

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/ UCZNIOWIE –
ZDALNE NAUCZANIE

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie,
  ul. Szczecińska 88, 78-300 Świdwin, tel. 94 365 08 12, e-mail: zsrckp@poczta.onet.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: iodzsrckp@wp.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa
  art. 6 ust. 1 lit. c w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493) w celu realizacji podstawy programowej kształcenia formie zdalnego nauczania
  i komunikacji elektronicznej  z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego, uczniem niepełnoletnim lub z uczniem pełnoletnim.
 4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu ucznia lub rodzica.
 5.  Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie uprawnionym z mocy prawa podmiotom i tylko w dozwolonym zakresie.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez czas nauki zdanej oraz przez czas wynikający z przepisów dziedzinowych.
 7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem podanych danych osobowych: a) do dostępu, b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane, aby Administrator zrealizował wskazane cele przetwarzania.