rekrutacja Egzamin zawodowe Egzamin zawodowe
Informacje,zapisy

Zjazd Wydziału Zaocznego semestr

REGULACJE DOTYCZĄCE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

NAUKA W KKZ JEST BEZPŁATNA!

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jest to bardzo elastyczny system kształcenia, który umożliwia w krótkim czasie przygotowanie się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji i wiedzy, a tym samym sprostanie oczekiwaniom pracodawcy.


Nasza ofertę kierujemy do osób, które myślą o:

  • zmianie kwalifikacji zawodowych

  • zdobyciu nowego zawodu

  • zmianie pracy

  • otworzeniu własnej działalności gospodarczej

  • nabyciu uprawnień rolniczych (zakup ziemi, projekty unijne itp. )


ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CKP w ŚWIDWINIE oferuje:

 

KURS KWALIFIKACYJNY: PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE DAŃ   (zawód KUCHARZ) --HGT.02

KURS KWALIFIKACYJNY
: ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
                               
(zawód TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH)


KURS KWALIFIKACYJNY: EKSPLOATACJA  POJAZDÓW, MASZYN,URZĄDZEŃ I NARZĘDZI
                                        STOSOWANYCH W ROLNICTWIE         -ROL.02
                              
(zawód MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH ) UPRAWNIENIA ROLNICZE

 
KURS KWALIFIKACYJNY: EKSPLOATACJA SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH STOSOWANYCH W ROLNICTWIE - ROL.08

                             (zawód TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI)  UPRAWNIENIA ROLNICZE

 
UWAGA : ZAWÓD TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI UZYSKUJEMY PO UKOŃCZENIU OBU KWALIFIKACJI. (dwa kursy)
PO JEDNEJ KWALIFIKACJI (jeden kurs) UZYSKUJE SIĘ ZAWÓD MECHANIKA-OPERATORA POJ. I MASZ. ROL. 


I. FORMA KSZTAŁCENIA

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą kształcenia pozaszkolnego prowadzony w formie skróconego programu nauczania na KKZ uwzględniającą podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem. Osoba, która uzyskała zaliczenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, co umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo, a osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (zasadnicze, średnie), otrzymuje DYPLOM  potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
Świadectwo i Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

 
II. SPOSÓB ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest organizowany w trybie zaocznym (sobota, niedziela).  Za przebieg
i organizację kursu odpowiedzialny jest organizator kształcenia tj. ZSR CKZ im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie. Organizator dopuszcza możliwość zawieszenia zajęć na określonym kursie kwalifikacji zawodowych z powodu mniejszej ilości słuchaczy tj. poniżej 20 osób.

 
III. REKRUTACJA


Do kursu może przystąpić każdy chętny który ukończył 18 lat bez względu na wykształcenie. Osoba chcąca rozpocząć naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym składa
formularz zgłoszeniowy o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, załączając kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (lekarz medycyny pracy). Wszystkie dokumenty znajduję sie w zakładce  DOKUMENTY DO POBRANIA. Zapisy trwają zawsze do końca września . Kursy zaczynają się w semestrze jesiennym -  wrzesień lub styczeń.
 


IV. CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA


Czas trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania treści programowych przedmiotów przewidzianych w programie nauczania (uwzględniając podstawę programową kształcenia w ramach kwalifikacji zawodowych). Obecnie odbywa się on w ciągu  PÓŁTORA ROKU
 (trzy semestry).
 


V. SPOSÓB UZYSKIWANIA ZALICZEŃ
 

 W toku realizacji programu kształcenia prowadzi się ocenianie bieżące, rozumiane jako zaliczanie poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego). Warunki uzyskania zaliczenia ustala osoba prowadząca zajęcia z danego przedmiotu/jednostki modułowej (ustalone wcześniej z dyrektorem).

Uzyskaniem zaliczenia przez słuchacza jest otrzymanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu wiedzy i umiejętności w formie ustnej, pisemnej, praktycznej lub na odległość przez platformę edukacyjną.

Zaliczenia praktyki zawodowej - obowiązuje tylko dla kursów w zawodach z poziomu technikum - dokonuje kierownik praktycznej nauki zawodu, na podstawie przedstawionego przez słuchacza zaświadczenia o ukończeniu praktyki.

Osoba prowadząca zajęcia po zakończonym sprawdzianie wiedzy i umiejętności słuchaczy wypełnia protokół zaliczeniowy. Na podstawie wypełnionych protokołów dyrektor sporządza listę słuchaczy uprawnionych do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie swojej kwalifikacji.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem. Osoba, która uzyskała zaliczenie ze wszystkich przedmiotów/jednostek modułowych otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, co umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

 

Sekretariat Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

telefon: 
94 3652582
telefon kom.: 
539 960 295
e-mail: kkzzsrckp@interia.pl
pok. 006 lub 009, parter

Godziny przyjmowania interesantów
poniedziałek - piątek: 07:00 - 15:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne
 


Nasz adres:
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego
ul. Szczecińska 88 ; 78-300 Świdwin

 Formularz zgłoszeniowy