rekrutacja Egzamin zawodowe Egzamin zawodowe
Informacje i zapisy branżowa 2

Zjazd Wydziału Zaocznego semestr

Branżowa Szkoła II Stopnia


  
 Branżowa Szkoła II Stopnia (BSIIS) umożliwia kontynuację kształcenia w określonym zawodzie na poziomie TECHNIKA (jest realizowana jedynie druga kwalifikacja cząstkowa wyodrębniona w danym zawodzie).

 

   Zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ) w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

   Branżowa Szkoła II Stopnia w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego
 w Świdwinie umożliwia uzyskanie wykształcenia w zawodach:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych (TŻiUG)
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (TMRiA)

W Branżowej Szkole II Stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej z Branżową Szkołą I Stopnia. 
 


 Na I semestr Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • posiadają świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2015 - 2020;
 • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

    Przyjęci mogą być również kandydaci, którzy

 • ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w danej kwalifikacji lub są jego uczestnikami w innej placówce (zaświadczenie o ukończeniu lub realizacji KKZ zwalnia ucznia w całości lub w części z realizacji kształcenia zawodowego).
Zawód symbol kwalifikacji realizowanej w BSIIS Nazwa kwalifikacji
realizowanej w BSIIS
Wymagana ukończona kwalifikacja
(na poziomie szkoły I stopnia)
343404
TECHNIK ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
HGT.12 Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych

Sporządzanie potraw i napojów

T.6 lub TG.07

311515
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

ROL.08 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 M.01 + M.02 lub MG.03

 


   Cykl kształcenia trwa 2 lata (4 semestry)

  W ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych w Branżowej Szkole II Stopnia realizowane jest:

   1. kształcenie OGÓLNE:
       -
język polski,
       - język angielski,
       - matematyka
       - informatyka - tylko w pierwszym semestrze
   2. kształcenie ZAWODOWE
 
Kształcenie zawodowe odbywa się na terenie szkoły na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)

   Forma kształcenia: zaoczna : sobota (8.00-16.00) KKZ, niedziela (8.00-16.00) PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 

 
    
Co po szkole?

   Po ukończeniu Branżowej Szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

   Ważnym atutem Branżowej Szkoły II Stopnia jest możliwość zdawania egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

 

 Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie kompletu dokumentów zawsze do połowy września każdego roku. 

   
      Wymagane dokumenty:

 1.  podanie o przyjęcie do szkoły 

 2. świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej którzy ukończyli szkołę w latach 2015 - 2020

 3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  

 4. dwa zdjęcia

Opłaty

 •    co miesiąc 100 zł

 •  jednorazowo za rok nauki (dwa semestry) 600 zł (na początku roku szklonego/semestru)

 

Sekretariat Branżowej Szkoły II Stopnia

telefon: 94 3652582
telefon kom.: 
539 960 295

e-mail: kkzzsrckp@interia.pl
e-mail: zsrckp@poczta.onet.pl

pok. 009 lub 004, parter

Godziny przyjmowania interesantów
poniedziałek - piątek: 07:00 - 15:00

Nasz adres:
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie
ul. Szczecińska 88 ; 78-300 Świdwin
 


OPŁATĘ ZA SZKOŁĘ W SYSTEMIE ZAOCZNYM  należy dokonać w siedzibie Szkoły - gabinet 008 (księgowość) lub przelewem na podany poniżej numer 

NR KONTA  30 8581 0004 0000 0781 2000 0001 

w tytule przelewu należy wpisać:

RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH CKP 
 IM. ST.  ŻEROMSKIEGO W ŚWIDWINIE 78-300 ŚWIDWIN,
UL. SZCZECIŃSKA 88 
opłata za sem. ....... BSIIS w roku szkolnym 20..../20....