REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

„Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu świdwińskiego”.

Numer i nazwa Działania

RPZP.08.09.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego

10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Cel szczegółowy RPO WZ 2014- 2020

Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie

Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem  wiedzy. Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki rynku pracy. Typ projektu pracy właściwie dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego.  Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem - Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego.

OFERTA DLA UCZNIÓW ZSR CPK im. S. Żeromskiego  w Świdwinie w RAMACH PROJEKTU

1.Darmowe kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem .

Kurs -obrabiarek CNC

Kurs- prawo jazdy kat B

Kurs- Prawo jady kat T

Kurs -wózki widłowe i magazynowe

Kurs- sieczkarni samojezdnych

Kurs-kombajnistyKurs- języka zawodowego angielskiego

Kurs- języka zawodowego niemieckiego

Kursy- przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz zajęcia laboratoryjnych

Kurs- urządzeń energet-eksploatacyjnych

Kurs- koparko – ładowarki

Kurs- pilarza

Kurs komputerowy – mechatronika

wyjazdy zawodoznawcze i wycieczki dydaktyczne

W RAMACH PROJEKTU -Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego.

Ciągnik rolniczy o mocy nie mniejszej niż 130kM  

Glebogryzarka

Myjka warsztatowa z wyposażeniem i startowym zestawem materiałów eksploatacyjnych oraz myjka ciśnieniowa profesjonalna

Sprężarka warsztatowa

Urządzenie do spawania Mig Mag

Wózek narzędziowy warsztatowy

Projekt zawiera również :

500 zł miesięcznie-pomoc  stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

Płatne staże i praktyki dla uczniów 

Wyposażenie ucznia w materiały edukacyjne i bhp.

Zwrot kosztów dojazdu na praktyki zawodowe

Doradztwo zawodowe indywidualne  dla uczniów w celu określenia kariery zawodowej

Spotkanie nauczycieli i uczniów z pracodawcami

Ponadto w ramach projektu organizowane będą szkolenia i studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO PROJEKTU: Uczestnik projektu może brać udział w kilku formach wsparcia, w tym obowiązkowo w stażach/praktykach i doradztwie edukacyjno-zawodowym.

Projekt jest skierowany dla uczniów klas o profilu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Kryteria rekrutacyjne punktowane: wyniki w nauce na podstawie średniej ocen, frekwencja na zajęciach, ocena z zachowania – mierzone za ostatni semestr, im wyższe tym więcej punktów; opinia wychowawcy/pedagoga szkolnego, sytuacja ekonomiczna (za zakończony rok kalendarzowy) i miejsce zamieszkania (dodatkowo punktowane obszary wiejskie); - zostanie utworzona lista podstawowa składająca się z przewidzianej na dany rok szkolny liczby uczestników projektu, a w przypadku, gdy liczba chętnych przewyższy zakładaną liczbę uczestników zostanie utworzona lista rezerwowa. Kolejność uczestnika na liście jest uzależniona od liczby zdobytych punktów. Uczestnicy z listy rezerwowej będą kwalifikowani do Projektu w przypadku rezygnacji lub wykluczenia osób z listy podstawowej.

Lista uczestników projektu w latach 2017 /2018:

1. Marcinkowski Kacper

2. Strzechmińska Klaudia

3. Surdacki Jakub

4. Arszyło Marcin

5. Makowski Radosław

6. Najs Robert

7. Olczak Mateusz

8. Dawidowicz Mateusz

9. Pasternak Michał

10. Skorupa Kacper

11. Bieniek Marian

12. Kobiałka Tomasz

13. Michaliszyn Sebastian  

14. Leszczuk Ernest

15. Główczyński Jakub

16. Zdanowicz Wojciech

17. Spychalski Maciej

18. Jarząb Michał

19. Kotyla Dominik

20. Bieniek Jakub

21. Gojlik Dawid

22. Kubicki Dominik

23. Lubawiński Konrad

24. Deszczyński Damian

Obrazy artykułów: proj1.jpg

Obrazy artykułów: proj2.jpg

Obrazy artykułów: proj3.jpg

Obrazy artykułów: proj4.jpg

Obrazy artykułów: proj5.jpg