rekrutacja Egzamin zawodowe Egzamin zawodowe
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Obowiązek informacyjny (RODO)

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) — zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż : 

 

1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych jest Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie, ul .Szczecińska 88, 78-300 Świdwin 

 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Mateusz Potyralski, z którą można kontaktować się
e-mailowo:iodzsrckp@wp.pl 

 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) i rozporządzeniami odpowiednich ministrów,  takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej; 

b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie podpisanej zgody  - udział ucznia w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią;

c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017, poz. 880) (jeżeli to Pani/Pana dotyczy) -  publikacja wizerunku oraz danych osobowych
w celach informacyjno-promocyjnych w materiałach drukowanych (w tym promocyjnych), prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły i portalach społecznościowych na podstawie podpisanej zgody.

 

5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ Prowadzący – Powiat Świdwiński.

 

6. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę. W przypadku materiałów archiwalnych przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych ucznia i powiązanych z nimi danych rodzica/ opiekuna prawnego, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie)
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.). 

 

8. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

 

9. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem ucznia. 

 

10. Przekazane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

11. Treść powyższej klauzuli informacyjnej  będzie dostępna wraz z aktualnym kontaktem do Inspektora Ochrony Danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły.