rekrutacja Egzamin zawodowe Egzamin zawodowe
Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: zsrckp.com

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-22.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Witold Borysiewicz, witoldborysiewicz@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 943652582. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2008-01-23.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

78-300 Świdwin, ul. Szczecińska 88
Tel.: 94 365 25 82
Faks: 94 365 08 14
E-mail: zsrckp@poczta.onet.pl
Strona internetowa: www.zsrckp.com

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa wykorzystuje standardowe skróty klawiczowe przegladarek internetrowych

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie, ul. Szczecińska 88, 78-300 Świdwin

Budynek główny szkoły

Do budynku prowadzi  1 wejście od ul. Szczecińskiej wejście główne, 1 wejście awaryjne od ulicy Energetyków i 2 wejścia od strony Starego Przybysławia. Brak podjazdów dla wózków.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Warsztaty szkolne

Do budynków możliwy jest wjazd dla wózków z wyłączeniem sali w1 i w2.

Internat

Do budynku prowadzi  1 wejście od ul. Szczecińskiej wejście główne, 1 wejście awaryjne od strony Starego Przybysławia. Możliwość wjazdu wózkiem tylko na parter budynku.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.