rekrutacja Egzamin zawodowe Egzamin zawodowe
Procedury COVID-19

I. ADRESACI PROCEDUR

Do przestrzegania procedur zobowiązane są wszystkie poniżej wymienione osoby :

 1. Dyrekcja i Kierownictwo.
 2. Nauczyciele.
 3. Uczniowie ZSR CKZ w Świdwinie.
 4. Mieszkańcy Internatu, w tym nie będący uczniami ZSR CKZ w Świdwinie.
 5. Absolwenci, którzy w bieżącym roku szkolnym przystąpią do egzaminu maturalnego.
 6. Pracownicy administracji i obsługi.
 7. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów i wychowanków.
 8. Interesanci Szkoły.

II. WYKAZ PROCEDUR I MATERIAŁÓW

 1. Wykaz kontaktów:

Telefon alarmowy: 694493753

Kontakt e-mail psseswidwin@wsseszczecin.pl

Kontakt e-mail psseswidwin@pis.gov.pl

Powiatowa stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Świdwinie

ul. Drawska 38 78-300 Świdwin

Kontakt e-mail psseswidwin@wsseszczecin.pl

Kontakt e-mail psseswidwin@pis.gov.pl

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia: +48222500115

 

 

 

 1. Ogólne zasady pobytu na terenie szkoły.
 2. Procedura komunikacji z rodzicami uczniów ZSR CKZ w Świdwinie.
 3. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pomieszczeń, sprzętów oraz innych elementów; obowiązki nauczycieli i pracowników obsługi.
 4. Procedura    postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia ucznia wirusem Covid?19.
 5. Procedura postępowania w razie stwierdzenia     zagrożenia zarażenia pracownika wirusem Covid?19.
 6. Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się korona wirusa.
 7. Procedura bezpieczeństwa praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
 8. Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie internatu Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie.
 9. Zasady postępowania z zagrożeniem epidemiologicznym w dziale księgowości ZSR CKZ Świdwin.
 10. Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie stołówki i kuchni internatu szkolnego ZSR CKZ w Świdwinie.
 11.  Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie biblioteki i czytelni ZSR CKZ w Świdwinie.

 

Ogólne zasady pobytu na terenie szkoły

 

 1. Na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby wykazujące objawy sugerujące infekcję wirusową ( objawy : temperatura ciała 37,5°Ci powyżej ,kaszel, bóle mięśni,  nudności lub wymioty i biegunka, trudności w oddychaniu i duszności,utrata węchu i smaku, ból lub ucisk w klatce piersiowej, dreszcze współwystępujące z drżeniem, ból głowy).
 2. Na terenie szkoły nie mogą znajdować się osoby ,których domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w związku z COVID-19.
 3. Każdy kto zaobserwuje u siebie lub innej osoby przebywającej na terenie szkoły objawy sugerujące infekcje wirusową ( zwłaszcza występujące łącznie stan podgorączkowy, kaszel lub duszności) jest zobowiązany poinformować o tym pielęgniarkę szkolną, dyrektora lub jego pełnomocnika w celu wdrożenia szczegółowych procedur.
 4. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego : utrzymywania odległości min. 1,5 m, unikania nieuzasadnionego grupowania się. Należy dystansować się zwłaszcza od osób kaszlących, kichających, spożywających posiłek.
 5. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek stosować się do podstawowych zasad higieny i profilaktyki :
  1. często myć i dezynfekować ręce lub nosić i zmieniać rękawiczki jednorazowe,
  2. stosować czystą ochronę nosa i ust w postaci maseczki, przyłbicy lub osłony materiałowej, zwłaszcza w kontakcie poniżej 1,5m ,
  3. unikać dotykania okolic oczu,ust i nosa,
  4. skutecznie i systematycznie wietrzyć pomieszczenia,
  5. utrzymywać w czystości swoje stanowisko nauki/pracy, narzędzia nauki/pracy i miejsce zakwaterowania,
  6. unikać wymieniania się między sobą przyborami i narzędziami, przedmiotami,
  7. regularnie myć i dezynfekować powierzchnie, zwłaszcza blaty oraz te często dotykane,
  8. regularnie czyścić i dezynfekować swój telefon i nie korzystać z niego podczas spożywania posiłku oraz zajęć,
  9. poruszać się prawą strona korytarzy, unikając chodzenia środkiem.
  10. Osoby z zewnątrz mogą przebywać na terenie szkoły tylko w do tego wyznaczonych obszarach za zgodą osób administrujących.
  11. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej zobowiązani są do samoobserwacji swojego stanu zdrowia i w przypadku podejrzenia infekcji wirusowej do zastosowania się do szczegółowych procedur. 

 

 

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów ZSR CKZ w Świdwinie

 

 

 1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, poprzez e-dziennik, mailowo lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.
 2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1.
 3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przy wejściu do szkoły, zgłasza pracownikowi dyżurnemu spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Dyżurny dane wpisuje do Księgi wejść szkoły.
 4. Pracownik dyżurny ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.
 5. Uczeń, który uczęszcza na zajęcia do szkoły zobowiązany jest podać swój numer telefonu komórkowego i jednego z rodziców/prawnych opiekunów, aby w razie konieczności móc w trybie natychmiastowym powiadomić rodzica/prawnego opiekuna o określonej sytuacji/zdarzeniu.
 6. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować się telefonicznie się z dyrektorem - tel.xxxxxxxxx, drogą mailową: xxxxxxxx@xxxxx.com.pl, poprzez e-dziennik.
 7. Rodzice uczniów uczęszczających do szkoły na zajęcia organizowane przez nauczycieli, kontaktują się w sprawach pilnych z sekretariatem; pracownik sekretariatu pomoże w nawiązaniu kontaktu z określoną osobą.
 8. Kontakt w sytuacjach koniecznych z sekretariatem szkoły: tel. xxxxxxxxx; kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki.

 

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pomieszczeń , sprzętów oraz innych elementów; obowiązki nauczycieli i pracowników obsługi

 

Nauczyciel:

1.Pracuje w masce, jednorazowych rękawiczkach lub na bieżąco dezynfekuje ręce.

 2. Pracownie muszą być wietrzone przed rozpoczęciem zajęć każdego dnia. Obowiązek spoczywa na nauczycielu, który wg planu realizuje pierwsze zajęcia w danej pracowni. Czas wietrzenia powinien zapewnić skuteczną wymianę powietrza w pracowni.

3. Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, że wchodzący i wychodzący z klasy zdezynfekowali ręce oraz posiadają osłonę ust i nosa.

4. Nauczyciel odpowiada za wietrzenie klasy podczas przerwy.

5. Nauczyciel odpowiada za spontaniczny reżim sanitarny, np. do tablicy uczeń idzie w maseczce, do toalety podobnie.

6. Nauczyciel rozpoczynający kolejne zajęcia w danej pracowni zobowiązany jest zdezynfekować powierzchnie dotykowe (blat biurka, klawiaturę komputera, myszkę itp.)

 

III.Pracownik obsługi – osoba sprzątająca:

1.Pracuje w masce, jednorazowych rękawiczkach, na bieżąco   dezynfekuje ręce.

2.Regularnie co godzinę, w czasie przerwy a w razie potrzeby także w czasie zajęć wietrzy korytarze i pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia z uczniami.

3.Dezynfekuje ciągi komunikacyjne oraz powierzchnie dotykowe klamki, poręcze na klatce schodowej, blaty, biurka, oparcia krzeseł, klawiatury komputerowe, myszki, wyłączniki światła itp. w pracowniach, toaletach i innych pomieszczeniach szkoły .

4.Szczególną dezynfekcje w/w obszarów przeprowadza po zakończeniu każdych zajęć i przed rozpoczęciem kolejnych .

5. Na bieżąco uzupełnia środki higieny oraz płyny dezynfekujące w wyznaczonych miejscach .

6.Ściśle przestrzega zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środków do dezynfekcji.

7.Na bieżąco wietrzy wydezynfekowane pomieszczenia wspólne, z zachowaniem czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, tak aby uczniowie i pracownicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

8.Prowadzi rejestr dezynfekcji z uwzględnieniem dat, godzin i miejsc dezynfekcji.

9. Regularnie uzupełnia dozowniki płynem dezynfekującym.

10.Na bieżąco opróżnia zamykany, oznaczony i wyłożony workiem foliowym pojemnik na zużyte jednorazowe rękawiczki, maseczki itp.

11.Po zakończeniu zajęć wietrzy salę, zmywa przy użyciu detergentu podłogi, powierzchnie dotykowe oraz dezynfekuje krzesła, blaty, biurka ,klawiatury, myszki, wyłączniki itp. 

12. Nie opuszcza terenu szkoły

 

IV. Pracownik obsługi – osoba dyżurująca przy wejściu do szkoły.

 1.  Zaopatrzona jest w maskę , jednorazowe rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk.

2. Prowadzi rejestr osób postronnych. Osobiście rejestruje imię i nazwisko,  numer kontaktowy oraz pyta o cel wizyty.

3.Telefonicznie informuje sekretarza szkoły o obecności osoby postronnej I celu jej przybycia.

4.Kieruje osobę postronną do stolika, który znajduje się w holu przy drzwiach wejściowych do szkoły, gdzie będzie oczekiwać na załatwienie sprawy.

5. Zachowuje bezpieczną odległość od rozmówcy min. 1,5 metra.

6.Pilnuje, aby uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły przy wejściu  dezynfekowali ręce zgodnie z instrukcją lub przy wejściu do jednostki zakładali jednorazowe rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos .

7.Instruuje uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły o sposobie opuszczenia budynku (wyjście od strony placu apelowego).

8.Kieruje uczniów do odpowiednich sal zgodnie z wykazem, który otrzyma od pracownika sekretariatu. Po zajęciach w/w wykazy przekazuje do sekretariatu szkoły.

9.Na bieżąco uzupełnia dozownik z płynem dezynfekującym, dezynfekuje stolik, krzesło, klamki, wietrzy korytarz.

10. Podczas dyżuru nie opuszcza stanowiska.

 

Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii):

 

 1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
 2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są dopojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

Procedura postępowania  w  razie stwierdzenia  zagrożenia zarażenia  ucznia wirusem    Covid-19            

 

 1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie:
  1. dokładnie myje i dezynfekuje ręce, nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch),
  2. powiadamia osobę dyżurującą na korytarzu, która natychmiast informuje o fakcie dyrektora szkoły lub jego pełnomocnika.
  3. Dyrektor/pełnomocnik niezwłocznie wyznacza osobę (osoba dyżurująca na korytarzu w danym dniu), która w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.
  4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać ucznia ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.
  5. Nauczyciel otwiera okno/okna.
  6. Nauczyciel przekazuje ucznia wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).
  7. Uczeń prowadzony jest do osobnego, wyznaczonego pomieszczenia ( izolatorium), gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców; w tym czasie osoba opiekująca się uczniem mierzy jego temperaturę i zapisuje w tabeli pomiarów, aby móc przekazać tęinformację rodzicom.
  8. Nauczyciel instruuje uczniów i dopilnowuje, aby dokładnie umylii zdezynfekowaliręce oraz założyli maski jednorazowe lub przyłbice;
  9. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
  10. Uczeń  z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywany jest rodzicom. 

10.  Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, którzy wykazują w momencie przyjściaw/w objawy, jak również ci, którzy podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.

11.  Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora placówki o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19. 

 

 

Procedura postępowania  w  razie stwierdzenia  zagrożenia zarażenia pracownika wirusem  Covid-19            

 

 1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność)niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch).
 2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób.
 3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika.
 4. Jeśli pracownik przebywał w sali z młodzieżą to podaje zdrowym uczniom instrukcję, aby nie zbliżali się, zdezynfekowali ręce i założyli maski jednorazowe.
 5. Otwiera okno.
 6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami (kaszel, duszność, gorączka).
 7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z młodzieżą,to osoba wyznaczona przez dyrektora natychmiast po przejęciu obowiązków upewnia się, czy uczniowie dokładnie zdezynfekowali ręce, wyprowadza ich z sali, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
 8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID .
 9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów epidemiologicznychnie powinien rozpoczynać pracy.