rekrutacja Egzamin zawodowe Egzamin zawodowe
Procedury Bezpieczeństwa na zajęciach praktycznych

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH CKZ W ŚWIDWINIE
W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID- 19

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

       1.        Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w czasie epidemii COVID-19 na terenie Szkoły podczas zajęć praktycznej nauki zawodu.

       2.        Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które mają zapewnić uczniom, nauczycielom i pracownikom Szkoły bezpieczne warunki i pomogą w zorganizowaniu bezpiecznej pracy w czasie epidemii COVID-19.

ZASADY ORGANIZACYJNE I BHP

      1.          W Szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

      2.          W  zajęciach  praktycznych mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej ! Każdy uczeń jest odpowiedzialny za ochronę własnego zdrowia oraz musi mieć świadomość ochrony zdrowia osób z którymi ma styczność !

      3.          W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

      4.          W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

      5.          Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach.

      6.          Wytyczne od pkt. 2 do pkt. 5 są obowiązujące również dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

      7.          Uczeń chory, na kwarantannie lub w izolacji pozostaje w domu i stosuje się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Sposób nauki w tym czasie ustala dla niego dyrektor szkoły wraz z kierownikiem ds. kształcenia praktycznego lub kierownikiem warsztatów oraz nauczycielem prowadzącym.

      8.          Odrabianie zajęć praktycznych będzie rozpatrywane dla każdego ucznia indywidualnie. 

      9.          Uczeń, który nie może przyjść na zajęcia, powinien zgłosić ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia bądź wychowawcy, odpowiednio wcześniej.

   10.          Nie rekomenduje się wychodzenia z uczniami poza teren szkoły podczas zajęć praktycznej nauki zawodu.

   11.          Uczniowie nie powinni przynosić ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

   12.          Zakazuje się korzystania z telefonów komórkowych w czasie zajęć.

   13.          Przy wejściu do budynku zorganizowana jest strefa do odkażania rąk, z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby  wchodzące do Szkoły

   14.          Na teren Szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą).

   15.          Niedopuszczalne jest nieuzasadnione przemieszczanie się uczniów  i nauczycieli po całym budynku/terenie Szkoły.

   16.          Uczniowie korzystają z własnych przyborów. Nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą (pożyczać od innych uczniów).

   17.          Uczniowie powinni zachowywać dystans między sobą, w każdej przestrzeni Szkoły.

   18.          Bezwzględnie należy unikać-tworzyć większych skupisk słuchaczy.

   19.          W drodze do i ze szkoły należy korzystać z osłony na usta i nos oraz zachowywać dystans społeczny.

   20.          Szkoła wyposażona jest w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu (minimum 60%) oraz rękawiczki ochronne. W kuchni, pracowni gastronomii  i stołówce stosuje się płyny dezynfekujące przeznaczone do czyszczenia powierzchni i sprzętów w gastronomii.

   21.          Płyny i środki ochrony są dostępne w wyznaczonych strefach szkoły tj.


-  dla warsztatów –biuro kierownika warsztatów- p. Marek

- szkoła – woźny / hala sportowa -Krzysztof Mich

- internat- Krzysztof Matysiak

 

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM  UWZGLEDNIEMNIEM ZASAD HIGIENY

 1. Zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem w pracowniach praktycznej nauki zawodu i/lub zdalnie.
 2. Zajęcia w pracowniach są realizowane w grupach.
 3. Przy określaniu liczby uczniów w grupie uwzględniono specyfikę zajęć praktycznych
  i wyposażenie danej pracowni.
 4. W sali, w której przebywają uczniowie nauczyciel usuwa wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać, umyć  lub zdezynfekować.
 5. W przypadku użytkowania przedmiotów i sprzętów wykorzystywanych do zajęć należy je myć  lub dezynfekować na bieżąco.
 6. W trakcie zajęć za odkażanie powierzchni w pracowni odpowiada nauczyciel prowadzący.
 7. Uczniowie zobowiązani są do utrzymania wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań, sprzętu, urządzeń, naczyń stołowych  itp.
 8. Po zakończonych zajęciach nauczyciel nadzoruje dezynfekuję powierzchni dotykowych wspólnych tj. blaty, krzesła, drzwi, klamki, przełączniki, podłogi…. itp. z zachowaniem
   i zastosowanie środków ochrony osobistej
 9. Pracownie  muszą być wietrzone co godzinę, w czasie przerw, a także w razie potrzeby,
  w przypadku obecności uczniów (poprzez uchylenie okien).
 10. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).
 11. Przed wejściem do pracowni każdy uczeń obligatoryjne dezynfekuje dłonie. Czynność tą nadzoruje nauczyciel  lub uczeń wyznaczony przez nauczyciela np. dyżurny.
 12. Szkoła zabezpiecza ucznia w przyłbice ochronne na czas trwania zajęć praktycznych.
 13. Przyłbice pobiera (w sekretariacie) i przyjmuje na stan opiekun pracowni.
 14. Uczniowie są zobowiązani zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do nich nauczyciel lub inny uczeń.
 15. Przyłbice ochronne są wydawane uczniom na początku każdych zajęć przez nauczyciela prowadzącego lub ucznia wyznaczonego przez nauczyciela np. dyżurny
 16. Uczeń jest zobowiązany oddać nieuszkodzone czyste przyłbice każdorazowo po zakończonych zajęciach.
 17. Za ilość, stan techniczny i higieniczny przyłbic wydawanych uczniom odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 18. Nauczyciele prowadzący zajęcia systematycznie przypominają uczniom zasady higieny dotyczące: mycia rąk, umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu nosa i ust, nie podawania ręki na powitanie, zachowania dystansu.
 19. Nauczyciel odpowiada za rozmieszczenie i wyznaczenie stanowisk dla uczniów
  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, uwzględniając specyfikę wykonywanych zadań.
 20. Nauczyciele prowadzący zajęcia realizują program zajęć dbając, aby nie powodować bliskiego kontaktu  z uczniami.
 21. Podczas zajęć uczniowie nie zmieniają bez zgody nauczyciela stanowisk, opuszczają pracownię (np. wyjście do toalety) tylko po wcześniejszym poinformowaniu nauczyciela.
 22. Prowadzący zajęcia używają osłony ust i nosa (przyłbice, maseczki) oraz informują uczniów
  o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.
 23. Nauczyciel prowadzący zajęcia organizuje przerwę dla swojej grupy w sposób uniemożliwiający stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów. Przerwa na śniadanie nie może się pokrywać z długą przerwą w Szkole ani przerwą innych  grup.
 24. Podczas korzystania w czasie przerwy z pobytu na świeżym powietrzu na terenie Szkoły, uczeń powinien zachować wszelkie środki ostrożności (dystans od innych osób, osłona ust
   i nosa, nie dzielenie się posiłkami).
 25. Zasady korzystania z szatni przy pracowniach nadzoruje nauczyciel prowadzący zajęcia.
 26. Zaleca się rotacyjne wpuszczanie uczniów aby zachować bezpieczne odległości.
 27. Nauczyciel powinien tak kończyć/rozpoczynać zajęcia aby grupy z poszczególnych zmian nie miały ze sobą kontaktu w szatni.
 28. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia, należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć i odizolować w odrębnym pomieszczeniu –szatnie przy hali sportowej od strony Przybysławia.  Następnie należy powiadomić  telefonicznie RODZICA UCZNIA o konieczności odebrania dziecka ze szkoły oraz kierownika ds. kształcenia praktycznego/kierownika warsztatów/ dyrektora  o zaistniałej sytuacji.
 29. Jeśli zaistniała taka potrzeba należy wdrożyć procedury zalecone przez służby sanitarne (PSSE w Świdwinie)

OBOWIAZKI NAUCZYCIELA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 1. Zapoznaje uczniów z harmonogramem zajęć i zasadami bezpieczeństwa obecnie obowiązującymi w szkole w okresie EPIDEMII - w formie pozytywnej aby wzmocnić
  w uczniach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie.
 2. Zwraca uwagę aby uczniowie często i regularnie myli i dezynfekowali ręce, zachowywali dystans i stosowali środki ochrony osobistej  (osłona ust i nosa, rękawiczki ).
 3. Realizuje program zajęć dbając, aby nie powodować bliskiego kontaktu z rówieśnikiem.
 4. Nauczyciel pracuje z uczniami na tych treściach, które po modyfikacji pasują do zaistniałej sytuacji, także w miarę możliwości dla tych uczniów, którzy nie biorą udziału w zajęciach; nauczyciel powinien pracować jedną metodą na danym materiale programu nauczania, aby uczniom, którzy nie przebywają na zajęciach, zaproponować realizację tego samego materiału przy wykorzystaniu innej metody.
 5. Nauczyciele przemieszczają się po szkole tylko w niezbędnych sytuacjach.
 6. Nauczyciel organizuje zajęcia zgodnie z wytycznymi zawartymi w procedurach obowiązujących na zajęciach praktycznej nauki zawodu oraz procedurami obowiązującymi
  w szkole opracowanych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania COVID -19.
 7. Nauczyciel systematycznie wietrzy pracownie –raz na godzinę
 8. Nauczyciel zapewnia bezpieczne korzystanie z szatni przed w trakcie i po zakończeniu zajęć praktycznych.
 9. Nauczyciel organizuje przerwę dla swojej grupy w sposób uniemożliwiający stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów. Przerwa nie może się pokrywać z długą przerwą
  w Szkole ani przerwą innych  grup.
 10. Nauczyciel wykonuje/odpowiada za codzienne prace porządkowe w pracowni: dezynfekuje powierzchnie dotykane przez uczniów ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości części wspólnych.
 11. Nauczyciel odpowiada za dostępność środków myjąco-dezynfekujących w pracowni oraz powierzone mu przez opiekuna pracowni przyłbice ochronna dla ucznia.
 12. Nauczyciel przy wejściu uczniów do pracowni przypomina o konieczności zdezynfekowania rąk, nałożenia przyłbicy a także bacznie obserwuje zachowanie i wygląd ogólny uczniów.
 13. Nauczyciel w przypadku zauważenia niepokojących symptomów chorobowych u ucznia zgłasza ten fakt telefonicznie kierownikowi ds. kształcenia praktycznego/kierownikowi warsztatów/dyrektorowi, bez wychodzenia z pracowni.
 14. Nauczyciel prowadzący zajęcia używa osłony ust i nosa (przyłbice, maseczki).
 15. Nauczyciel zwraca szczególną uwagę na higienę stanowisk pracy, sprzętu, urządzeń, itp.
 16. Nauczyciel korzysta tylko i wyłącznie ze swoich narzędzi, sprzętów, nie korzysta z naczyń, sztućców ani innych wspólnych przyborów klasopracowni.
 17.  Nauczyciele praktycznej nauki zawodu pionu żywienia – nadzorują przebieg przygotowywania potraw bez ich próbowania.

 

 

OBOWIAZKI UCZNIA PODCZAS ZAJĘĆ PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W CZASIE ZAGROŻEIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

 

KAŻDY UCZEŃ JEST ODPOWIEDZIALNY ZA OCHRONĘ WŁASNEGO ZDROWIA ORAZ MUSI MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ OCHRONY ZDROWIA OSÓB Z KTÓRYMI MA STYCZNOŚĆ ! Dlatego uczeń powinien:

 1. zachować bezpieczną odległość od rozmówcy, nie witać się przez podanie ręki,
 2. unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami, np. przytulanie
 3. często regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund lub zdezynfekować dłonie - środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),
 4. podczas nauki NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu,
 5. dbać, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne,
 6. przestrzegać samemu i uczyć innych podczas pobytu w szkole tzw. ,,etykiety kaszlu” czyli zasłaniania w trakcie kaszlu czy kichania nosa i ust, najlepiej chusteczką jednorazową lub przedramieniem.
 7. używać dodatkowej higieny rąk  np. żelu antybakteryjnego lub chusteczek jednorazowych
  z dodatkiem alkoholu,
 8. unikać dzielenia się jedzeniem, piciem i naczyniami, przyborami szkolnymi,
 9. nie kłaść toreb, plecaków na blaty stolików,
 10.  podczas pobytu w pracowniach uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa wedle instrukcji nauczyciela,
 11. przy wejściu do szkoły/pracowni praktycznej nauki zawodu uczniowie zobowiązani są bezwzględnie do odkażania rąk płynem do dezynfekcji oraz nałożenia osłony na nos i usta,
 12. podczas zajęć uczniowie zobowiązani są do używania przyłbicy ochronnej na twarz wydanej przez nauczyciela na początku zajęć,
 13. każdorazowo po zakończonych zajęciach uczeń jest zobowiązany oddać nieuszkodzone czyste przyłbice nauczycielowi prowadzącemu,
 14. niedopuszczalne jest nieuzasadnione przemieszczanie się uczniów po całym budynku lub terenie Szkoły
 15. każdy uczeń zobowiązany jest do samoobserwacji swojego stanu zdrowia,
 16. uczeń w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie wychowawcę/nauczyciela prowadzącego zajęcia,
 17. do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,