rekrutacja Egzamin zawodowe Egzamin zawodowe
Procedury Bezpieczeństwa stołówka

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie stołówki i kuchni internatu szkolnego ZSR CKZ w Świdwinie

Gastronomia

 • Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 • Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć.
 • Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.
 • Posiłki w stołówce internatu szkolnego ZSR CKZ w Świdwinie wydawane będą zgodnie z zaleceniami MEN, MZ, i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW KUCHNI W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Pracownicy kuchni:

 1. nie powinni kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi; podczas pracy pozostają w strefie kuchennej.
 2. przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 3. bezwzględnie przy każdym wejściu do strefy kuchennej, np. z magazynu - odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 4. zobowiązani są do utrzymania wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 5. po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni, obieralni, szatni.
 6. wstęp do magazynów żywieniowych mają wyłącznie pracownicy kuchni.
 7. dbają o bezpieczny i higieniczny odbiór zamówień od dostawców

 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników kuchni

 • Do pracy w kuchni internatu szkolnego ZSR CKZ w Świdwinie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 1. Pracownicy kuchni internatu szkolnego ZSR CKZ w Świdwinie powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie kuchni należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego