rekrutacja Egzamin zawodowe Egzamin zawodowe
Procedury Bezpieczeństwa księgowość

ZASADY POSTEPOWANIA Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM W DZIALE KSIĘGOWOSCI ZSR CKZ ŚWIDWIN

 1. Stałym elementem wyposażenia pomieszczenia biurowego księgowości jest zasłona z przeźroczystego tworzywa wisząca nad ladą oddzielająca teren pobytu interesantów od reszty pomieszczenia. Do stałego zabezpieczenia zalicza się również środki dezynfekcji, ręczniki papierowe, mydło antybakteryjne, rękawice gumowe.
 2. Przed rozpoczęciem pracy należy każdorazowo przez wskazaną osobę przewietrzyć pomieszczenie przez 30 minut, zdezynfekować powierzchnie osobistego miejsca pracy. Wskazane jest systematyczne wietrzenie pomieszczenia w czasie godzin pracy, jak i częste mycie rąk, dezynfekowanie klamek oraz powierzchni lady dla interesantów.
 3. Pracownicy powinni posiadać przyłbice ochronne w przypadku niemożliwym do zachowania minimalnej odległości podczas pracy. Nie należy dotykać rękami twarzy, zwłaszcza ust, nosa, oczu.
 4. Indywidualne stanowisko pracy nie powinno być udostępniane dla innych użytkowników, poza sytuacjami wyjątkowymi (serwisowanie, naprawa, wsparcie techniczne).
 5. Wszelkie sprawy należy załatwiać przy jak najmniejszym kontakcie osobistym, za pomocą telefonów, poczty elektronicznej o ile to możliwe, lub zza lady dla interesantów.  
 6. W przypadku konieczności osobistego załatwiania spraw w dziale księgowości interesanci wchodzą pojedynczo z zabezpieczeniem ust i nosa.
 7. Wszystkie płatności z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy dokonywać wyłącznie w formie bezgotówkowej na rachunki bankowe.
 8. Zaliczka na zakupy gotówkowe będzie rozliczania w formie bezgotówkowej na rachunek osoby odpowiedzialnej za w/w zakupy.
 9. Wpłaty za wyżywienie oraz za inne usługi wykonywane przez szkołę winny być dokonywane w sposób bezgotówkowy, w tym celu wskazane jest motywowanie uczniów zamieszkujących w internacie szkolnym do zaakceptowania tej formy.
 10. Nadpłaty za wyżywienie uczniów będą dokonywane w formie przelewów bankowych na wskazany przez rodzica rachunek bankowy.
 11. Należy kategorycznie przestrzegać zakazu wstępu osób postronnych do pomieszczenia kasowego, jak i do archiwum podręcznego.
 12. Środki dezynfekujące oraz ochrony osobistej zabezpieczać w porozumieniu z osobami odpowiedzialnymi za zakupy w/w produktów.
 13. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów wśród pracowników działu (kaszel, wysoka gorączka itp) należy niezwłocznie udać się do pielęgniarki szkolnej, lub innej osoby wyznaczonej w szkole, powiadamiając dyrektora jednostki.
 14. Po zakończeniu pracy pozostawić w czystości miejsce pracy, oraz kącika kuchennego.
 15. Pomieszczenie po sprzątaniu będzie ozonowane za pomocą przenośnej aparatury.