Warunki przyjęcia do ZSRCKP w Świdwinie

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać maksymalnie 200 punktów Obrazy: rekrutacja.jpg
 Składa się na to :

 • do 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego                     ( 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie)
 • do 50 punktów za oceny z czterech przedmiotów:
     Wybrany przez szkołę:
  • j. polski (obowiązkowo)
  • Pozostałe trzy wybiera kandydat spośród następujących:
  • język obcy
  • informatyka
  • historia
  • fizyka
  • biologia
  • matematyka
  • celujący -  18 pkt. 
  • b. dobry - 17 pkt.
  • dobry - 14 pkt.
  • dostateczny -   8 pkt.
  • dopuszczający - 2 pkt.
 • przy następujących zasadach punktacji:

 • do 50 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w szkolnym regulaminie rekrutacji
 • Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim będą przyjmowani do szkoły niezależnie od innych kryteriów.
 • O przyjęciu do szkoły zawodowej decydują oceny na ś›wiadectwie oraz wyniki egzaminugimnazjalnego      Obrazy: logo_official.png                                     Obrazy: internat_przy_szkole.jpg

                  DOKUMENTY DO POBRANIA